Projekty realizowane w 2016/2017

 

 

Od X 2016 rusza nowy projekt eTwinning dla uczniów naszej szkoły: "I have the right to...- Children's Rights and their free time activities".

Uczniowie naszej szkoły wezmą aktywny udział w działaniach projektu. Będą redagować prace na temat praw dziecka w odniesieniu do ich sposobu spędzania wolnego czasu. Powstanie wiele prezentacji i filmów, które zostaną opublikowane na platformie eTwinning. Uczniowie będą komunikować się w języku angielskim z kolegami z Hiszpanii, Włoch, Grecji, Rumunii, Bułgarii i Turcji.

Projekt jest działaniem projektu Erasmus plus z POWERSE pt „Od diagnozy potrzeb ucznia poprzez wysoką jakość, doskonalenie i innowacje nauczycieli do adekwatnych rezultatów edukacyjnych uczniów małego miasteczka”About the project
The project is focused on the exchange of views and opinions about Children's rights. In the project we investigate the term of Children's rights and discuss children's free time activities. We will make short films and presentations about student's free time activities and their life in connection with their rights. The project will include chat on twinspace, dictionary organizing, students' works publishing and making short films, presentations and artistic works. The project will be divided into aproppriate project activities:
1. Introduce yourself
2. My hometown
3. The meaning of Children's rights
4. Our free time activities
5. Our works
6. Our films
7. Dictionary
8. Opinions and views

The project will last from October 2016 until June 2017. It can invovlve many schools from Europe. At the end of the projest we will make a big presentaion together.
AIMS
Pupils:
- will improve their foreign language skills
- will learn new vocabulary and structures used in communication
- will exchange their views and opinions about children's rights,
- will learn about other students' free time activities
- will learn about differnt cultures and information about European hometowns
- will develop the IT skills
- will make friends and chat with them in English
WORK PROCESS
- Every partner will have responsibilities given by the project coordinator
- Teacher inovlve the pupils by making their profiles, helping them in the activities and making short films, presentaions and artistic works with them (all published on twinspace)

Calendar:
1. Introduce yourself (October 2016)- all the partner schools
2. My hometown- (October-November 2016)- all the partner schools
3. The meaning of Children's rights- (November-December 2016)- pupils withe teachers
4. Our free time activities- (November 2016-June 2017) pupils
5. Our works- (November 2016-June 2017) pupils
6. Our films- (December 2016-June 2017) pupils and the teachers
7. Dictionary- pupils with the help of teachers (October 2016-June 2017)
8. Opinions and views- June 2017- pupils, teachers


EXPECTED RESULTS
We are planning a public Twinspace which can be used as an expample for other schools. We will make a big presentaion together. The parts of the presentation will be collected by the coordinator schools and connected together. The presentation will be published on eTwinnign and on Twinspace.

 

PROJEKT NR 1

 

 

Od diagnozy potrzeb ucznia poprzez wysoką jakość, doskonalenie i innowacje nauczycieli do adekwatnych rezultatów edukacyjnych uczniów małego miasteczka”

Akcja KA1
Mobilność kadry edukacji szkolnej
Projekt Erasmus Plus
z POWER SE


Projekt realizowany Od 01.09.2016-31.05.2018

Nasz szkoła podstawowa jest placówką oświatową liczącą 388 uczniów w wieku od 6-13 lat działającą na terenie Żarek- małego miasteczka około 6000 mieszkańców. Na terenie Żarek nie ma dużych zakładów produkcyjnych i duża liczba mieszkańców pracuje poza terenem miejscowości. Kadra nauczycieli składa się z 38 osób. Wielu z nich ma wielopłaszczyznowe przygotowanie do nauczania kilku przedmiotów. Ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Jest to ważne ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów. Wielu uczniów wymaga indywidualnego wsparcia i dostosowania wymogów edukacyjnych do możliwości intelektualnych i psychofizycznych. W naszej szkole nie ma klas integracyjnych. Wszyscy uczniowie ze specjalnym potrzebami i deficytami uczą się w klasach masowych. Mamy również uczniów zdolnych, którzy osiągają sukcesy na różnych poziomach, zdobywają nagrody i wyróżnienia. Duże zróżnicowanie intelektualne uczniów skłania nauczycieli do stosowania bardzo różnorodnych form i metod pracy na zajęciach i poza nim. Do uatrakcyjnienia zajęć z uczniami przyczyniają się różne narzędzia i pomoce dydaktyczne, wykorzystywane w procesach edukacyjnych. Nauczyciele starają się wiązać wiedzę teoretyczną z praktyczną, organizując różne akcje, wycieczki, stosując metody projektu w terenie. Tak zróżnicowane działania sprzyjają rozwiązywaniu problemów nie tylko dydaktycznych, ale również problemów wychowawczych- grupa uczniów z problemem dostosowania się społecznego, duża grupa sześciolatków. Podejmujemy działania, które pomagają dzieciom wykluczonym społecznie ze względu na sytuację rodzinną, środowiskową i wynikającą z niedojrzałości emocjonalnej. Wyrównujemy ich szanse edukacyjne i rozwojowe oraz związane z wzajemną akceptacją. Na terenie szkoły działają organizacje wspierające te działania a wzmacnia je również współpraca z organizacjami lokalnego samorządu (MOPS, PPP-P, kluby sportowe). Uwzględniając problemy współczesnego świata priorytetem szkoły jest przekazanie nowemu pokoleniu jak najszerzej pojętej wiedzy ekologicznej. Dlatego na każdym etapie kształcenia staramy sie tę wiedzę i działania zaszczepić i rozwijać u naszych wychowanków.

Priorytetem naszej placówki są działania, które wspierają ochronę środowiska, promują ekologię i kształtują u swoich wychowanków postawy proekologiczne i prozdrowotne. Organizujemy wiele akcji i zajęć o charakterze ekologicznym, przyrodniczym i prozdrowotnym w różnych miejscach, z różnymi osobami, przedstawicielami i reprezentantami miejsc ściśle związanych z ekologią, przyrodą i sportem. Szkoła współpracuje z gospodarstwami agroturystycznymi, ekologicznymi. Odbywają się warsztaty, pokazy, zajęcia w terenie o charakterze projektowym. Współpracujemy również z instytucjami, związanym z ochroną środowiska na przykład oczyszczalnia ścieków, Sanepid, placówkami o charakterze prozdrowotnym, ośrodkiem zdrowia. Organizujemy lub jesteśmy uczestnikami wielu eventów sportowych propagujących zdrowy tryb życia i ściśle współpracujemy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi z uwzględnieniem kategorii wiekowych: UKS Champion, LKS Zieloni Żarki, MOSiR. Ważnym elementem wszystkich tych działań jest ciągłość, celowość i konsekwentne analizowanie bieżących potrzeb naszej instytucji i wychowanków. Ponadto nasza szkoła podstawowa współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy i razem z nimi organizujemy Dzień Dziecka, Zabawę Karnawałową, zajęcia otwarte. Nasi uczniowie należą do harcerstwa i z opiekunami organizują wyjazdy ekologiczne.

Główne działania
1. Wybór uczestników mobilności przez dyrektora i koordynatora projektu
2. Wybór tematyki szkoleń: szkolenie językowe do Malty, szkolenie w Porto- wprowadzanie różnych form zajęć związanych z ochroną środowiska, szkolenie na Malcie-szkolenie będzie dotyczyło pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenie w Anglii-będzie to szkolenie outdorowe-sposoby reagowania na trudne sytuacje wychowawcze i opiekuńcze(uczestnicy mob.)
3. działania przygotowawcze przed wyjazdem do Malty: wszystkie działania logistyczne jak organizacja podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, pozyskanie wszelkich praktycznych wskazówek i informacji dotyczących wyjazdu
4. mobilność do Malty: szkolenie językowe-8 uczestników-6 dni szkolenia- szkolenie językowe na poziomie A2,B1,B2 i C2
5. wykorzystanie zdobytych kompetencji językowych w kontaktach z innymi partnerami europejskimi, wprowadzenie cyklu zajęć z użyciem języka angielskiego powtarzanego przez 3 lata
6. Przygotowanie do mobilności w Anglii-Przygotowanie logistyczne i merytoryczne kontakt z organizatorem kursu, wymiana dyspozycji i opinii
7. Wyjazd do Anglii- 8 uczestników-4dni-szkolenie outdorowe:sposoby reagowania na trudne sytuacje wychowawcze i opiekuńcze. Nauczymy się jak radzić z problemem wykluczenia wśród uczniów, marginalizacji, nietolerancji i tolerancji, niskiej samooceny, obserwacja, drama, zajęcia sportowe, tworzenie scenariuszy zajęć, techniki socjotechniczne
8. Upowszechnianie na SEEP, eTwinning- projekt z dziećmi: "Tolerancja-co to znaczy?', lokalne i europejskie strony internetowe, dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami, rodzicami, środowiskiem lokalnym, placówkami fachowymi.
9. Organizacja obchodów Dnia Patrona Szkoły
10. Przygotowanie do mobilności w Niemczech.- logistyczne i merytoryczne powiązane z pozyskaniem informacji praktycznych o miejscu docelowym szkolenia. Każdy z uczestników przygotowuje się do szkolenia, przygotowuje informacje na temat sytuacji ekologicznej w Polsce w języku angielskim, sposoby wykorzystania surowców wtórnych, loguje się na stronie VisMednet, prezentuje się i dzieli się swoimi doświadczeniami przed wyjazdem.
11. Mobilność do Niemiec- 8 uczestników- 4 dni szkolenia na temat edukacji środowiskowej, wykorzystania surowców wtórnych, wprowadzania różnych form zajęć związanych z ochroną środowiska, nauki metodą projektu, tworzenia scenariuszy lekcji z użyciem multimediów, ścieżek edukacyjnych, poznanie aktywnych metod pracy z uczeniem i metod łączenia teorii z praktyką, tworzenie symulacyjnych metod pracy z uczniem trudnym i zdolnym.
12. Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, zdobytą wiedzą organizując szereg działań powtarzanych przez 3 lata:
-organizacja cyklu zajęć w bloku tematycznym ekologia
-akcja zbiórki makulatury, baterii, nakrętek plastikowych
-konkursy ekologiczne: "Bez wody nie ma życia", "Co zrobić z odpadami", "Konkurs na zabawkę ekologiczną",
-zabawy i gry: "Rady na odpady", "Człowiek przeobraża krajobraz", tworzenie puzzli tematycznych
- wyjazdy do gospodarstw ekologicznych
-zakładamy koła "Mały ekolog"
13. Publikowanie efektów każdego z działań w lokalnej prasie, stronie internetowej szkoły, na forach internetowych i platformach edukacyjnych.
14. Stworzenie małego projektu eTwinning: "Szanuję siebie, ludzi i przyrodę" z udziałem uczniów. Publikowanie prac na platformie
15. Przygotowanie do mobilności-Portugalia. Uczestnicy-logistycznie i merytorycznie
16. Mobilność do Portugalii- nowe formy zajęć, ćwiczeń- czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie(5 n-li- 5 dni)
17. Organizacja zajęć dod.- usprawnienie myślenia logicznego, doskonalenie technik czytania, konkursy, zabawy
18. Organizacja dni otwartych, wykładów,, warsztatów- zawarcie elementów z wszystkich mobilności: praca z dzieckiem trudnym, aktywizacja rodziców, nauczycieli, integracja wszystkich uczniów ze środowiskiem lokalnym, ekologia.
19. Stworzenie szeregu publikacji WOM
20. Przygotowanie do mobilności do Malty- Przygotowanie logistyczne i merytoryczne. Przygotowanie się do szkolenia, informacje na temat pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metod i form pracy z dzieckiem trudnym, niedostosowanym społecznie w języku angielskim. Każdy uczestnik loguje się na stronie SEEP, prezentuje się i dzieli się swoimi opiniami i doświadczeniami przed wyjazdem.
21. Mobilność do Malty-8 uczestników-6dni-Szkolenie będzie dotyczyło pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczymy się korzystać i stosować różne formy i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach: emocjonalne, intelektualne, psychofizycznych a także wynikających dysfunkcji: cukrzyca, padaczka, zespół Downa, mutyzm wtórny i inne, praca w grupach, tworzenie symulacji sytuacyjnych.
22. Upowszechnianie w prasie i na forach doświadczeń z wyjazdu.


>powrót<