SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA


Imię i nazwisko nauczyciela– Dorota Brzegowska
Klasa– III c
Data – 19.05.2004 r.
Czas trwania zajęć: ok. 135 minut

Blok tematyczny: Polska – moja Ojczyzna

Temat dnia: Co wiem, co powiem o Polsce małym Europejczykom.

Treść zadań edukacyjnych:
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb sposobem pisemnym.
Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Ojczyzna, jej symbole, położenie w Europie i kraje sąsiadujące – uzupełnianie tekstu z
lukami. Wielka litera w pisowni nazw geograficznych. Kierunki świata na mapie,
ważniejsze polskie miasta, rzeki, krainy geograficzne – praca z mapą.
Interpretacja ruchowa i śpiewanie piosenek „Nasze polskie ABC” i „Piosenki o mojej
Ojczyźnie”. Wykonanie plakatów reklamujących wybrane polskie miasta i ich
prezentacja.

CELE OGÓLNE

• Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania, pisania i liczenia w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.
• Budzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju.

OCZEKIWANIA/CELE OPERACYJNE
Uczeń:
- wypowiada się jasno, wyraźnie w rozwiniętej, uporządkowanej logicznie formie,
- prezentuje na forum wypracowane w grupie treści,
- określa części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik,
- słucha uważnie, rozumie polecenia i instrukcje,
- czyta cicho ze zrozumieniem, (teksty, polecenia, zadanie tekstowe, mapę),
- wyszukuje potrzebne informacje w tekście oraz na mapie,
- uzupełnia teksty z lukami,
- stosuje wielką literę w nazwach geograficznych,
- porównuje liczby w zakresie 10000,
- stosuje algorytm działań pisemnych,
- rozwiązuje zadania tekstowe proste i złożone,
- ujmuje rozwiązanie w jednym zapisie,
- podaje nazwę swej miejscowości, określa jej położenie w powiecie, województwie, krainie geograficznej,
- wymienia ciekawsze obiekty, zabytki swojej miejscowości,
- podaje nazwę swej Ojczyzny, wymienia symbole narodowe,
- wskazuje na mapie Europy swój kraj, kraje sąsiadujące i ich stolice,
- odszukuje i wskazuje na mapie Polski: stolicę, ważniejsze polskie miasta, rzeki, krainy geograficzne,
- wie, co obecnie dzieje się w Polsce (wstąpienie do Unii Europejskiej)
- nazywa ważniejsze zabytki i pomniki kultury narodowej Warszawy, Krakowa, Gdańska, Żarek,
- śpiewa piosenkę o swojej Ojczyźnie,
- planuje i organizuje pracę,
- wykorzystuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach dydaktycznych,
- efektywnie współpracuje w zespole,

Formy pracy: - indywidualna jednolita i zróżnicowana,
- grupowa jednolita i zróżnicowana,
- zbiorowa.
Metody: metody aktywizujące - grup zadaniowych, operatywna - zadań stawianych do wykonania, praca z
mapą, problemowa.

Środki dydaktyczne: karty pracy ucznia „Wiem i potrafię”, karty zadań dla grup, mapa fizyczna Polski, mapa Europy, ilustracje zabytków, herby miast, koperty z nazwami zabytków, magnetofon, kaseta.

Przebieg zajęć
I. Przywitanie zaproszonych gości
II. Podanie tematu zajęć.

● Wykonanie zadania nr 1. na Karcie pracy indywidualnej „Wiem i potrafię”
Zadanie rachunkowe – algorytmy działań pisemnych, porządkowanie liczb.
Po wykonaniu obliczeń na kartach pracy – porządkowanie liczb na kartonikach przypiętych na tablicy i odwrócenie ich, czego efektem jest temat lekcji.

CO WIEM, CO POWIEM O POLSCE MAŁYM EUROPEJCZYKOM

III. Podanie celów lekcji, nawiązanie do ważnego wydarzenia jakim jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
- O czym rozmawialiśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni?
- Jakie ważne wydarzenie dla Polski miało miejsce 1 maja?
- Waszym zadaniem na dzisiejszych zajęciach jest zaprezentowanie kolegom z Europy wszystkich wiadomości o Polsce, które zdobyliście do tej pory. Musicie wykazać się znajomością swojego kraju i wieloma innymi wiadomościami i umiejętnościami.
IV. Realizacja tematu
- Przedstawienie sposobu pracy na zajęciach.
- Podział klasy na grupy – rozróżnianie części mowy.
Każdy uczeń otrzymuje kartkę z częściami mowy. Określa, których wyrazów wśród nich jest najwięcej: rzeczowników, czasowników, przymiotników czy liczebników i zajmuje miejsce przy odpowiednim stoliku.(efektem jest podział na cztery grupy)
- Zasady pracy w grupach.

1.Czy znam symbole narodowe? – uzupełnianie tekstu z lukami.

(praca indywidualna - jednolita)
● wykonanie zadania nr 2. na Karcie pracy indywidualnej „Wiem i potrafię”
● odczytanie przez wybranego ucznia
- samokontrola i samoocena poprawności wykonania zadania

2.Co wiem o położeniu Polski i krajach z nią sąsiadujących? – uzupełnianie tekstu z lukami, wskazywanie na mapie.

(praca grupowa – jednolita)
● wykonanie zadania na Karcie pracy grupowej nr 1.
● prezentacja na mapie
- samokontrola poprawności wykonania zadania przez grupy.
- przydział punktów

3.Co wiem o długości granic Polski? – rozwiązanie zadania tekstowego.
(praca indywidualna - zróżnicowana)
● wykonanie zadania 3 na Karcie pracy ucznia „Wiem i potrafię”
● prezentacja rozwiązania
- samokontrola i samoocena poprawności rozwiązania zadania
Przerwa śródlekcyjna – interpretacja ruchowa piosenki „Nasze polskie ABC”.

4.Czy potrafię pokazać na mapie? – wykonanie zadań na kartach pracy dla poszczególnych grup, praca z mapą.

(praca grupowa – zróżnicowana)
Grupa I – kierunki świata na mapie, legenda mapy
Grupa II – największe polskie miasta
Grupa III – krainy geograficzne
Grupa IV – największe polskie rzeki

● wykonanie zadań na Kartach pracy grupowej nr 3.
● prezentacja na mapie
- ocena poprawności wykonania zadań przez poszczególne grupy,
- przydział punktów

5.Jaką piosenkę związaną z naszą Ojczyzną zaśpiewam moim rówieśnikom z Europy? –śpiewanie „Piosenki o mojej Ojczyźnie”

6.Jak zachęcę Europejczyków do zwiedzania najważniejszych polskich miast? – wykonanie plakatów reklamujących miasta, prezentacja miast przez poszczególne grupy.

(praca grupowa – zróżnicowana)
● losowanie fragmentów legend przez poszczególne grupy
● ciche czytanie fragmentów, odgadnięcie jakiego miasta dotyczą
● przygotowanie prezentacji miast zgodnie z instrukcją
● prezentacja miast przez poszczególne grupy.
- ocena prezentacji,
- przydział punktów

IV. Podsumowanie, ocena pracy indywidualnej i grupowej, zadanie pracy domowej.


Praca domowa – Napisz list do kolegi z Europy, w którym zachęcisz go do zwiedzania Polski.
Pamiętaj o zasadach dotyczących pisania listu !


VI. Podziękowanie zaproszonym gościom, pożegnanie.